Chicken

Chicken
Chicken, Murgh, Murgi, Murga, khukhra, Khukra, Arsa, Yen, Kukura, Margha, Koli, Kozhi, Kokur, Mangkho,