Gathi Kochu (Taro Corm)

Gathi Kochu (Taro Corm)
Gathi Kochu (Taro Corm), Gathi,
Gathi
Gathi, Arbi, Kasuvina Gedde
Taro corms
Taro corms, gathi kochu, kochu, Mukhi, Arbi