Ghat Kochu (Taro Corm)

Taro corm
Kochu, Ghot Kochu, Ghat Kochu, Taro corm, Mukhi