Mishti Doi

Sweet Curd
Sweet Curd, Mishti Doi, Doi, Misti Doi, Dahi, Dadhi, Khiraj, Dohi,