Shrimp

Shrimp, Chingri Mach, Fish,
Shrimp, Chingri Mach, Fish, Kucho Chingri
Shrimp
Shrimp, Chingri Mach, Fish, Yerra, Jhinga, Zinga,